قیمت چاپ استیکر ( وینیل )

نوع کالا و خدماتتعداد / متراژقیمت
قیمت چاپ استیکر ( وینیل )از یک متر تا ۵۰ مترمتری ۲۰۰۰۰ تومان
قیمت چاپ استیکر ( وینیل )از ۵۰ متر تا ۱۰۰ مترمتری ۱۹۵۰۰ تومان
قیمت چاپ استیکر ( وینیل )متراژهای بالاتوافقی
قیمت چاپ استیکر ماتاز یک متر تا ۵۰ مترمتری ۲۱۰۰۰ تومان
قیمت چاپ استیکر ماتاز ۵۰ متر تا ۱۰۰ مترمتری ۲۰۵۰۰ تومان
قیمت چاپ استیکر ماتمتراژهای بالاتوافقی
قیمت چاپ استیکر شیشه ای از یک متر تا ۵۰ مترمتری ۲۰۰۰۰ تومان
قیمت چاپ استیکر شیشه ای از ۵۰ متر تا ۱۰۰ مترمتری ۱۹۵۰۰ تومان
قیمت چاپ استیکر شیشه ای متراژهای بالاتوافقی

قیمت چاپ مش

نوع کالا و خدماتتعداد / متراژقیمت
چاپ مش کره ایاز یک متر تا ۵۰ مترمتری ۲۱/۰۰۰ تومان
چاپ مش کره ایاز ۵۰ متر تا ۱۰۰ متر متری ۲۰/۰۰۰ تومان
چاپ مش کره ایمتراژهای بالا توافقی
چاپ مش چینیاز یک متر تا ۵۰ مترمتری ۱۹/۰۰۰ تومان
چاپ مش چینیاز ۵۰ متر تا ۱۰۰ مترمتری ۱۸/۰۰۰ تومان
چاپ مش چینیمتراژهای بالا توافقی
چاپ مش بدون چسباز یک متر تا ۵۰ مترمتری ۲۱/۰۰۰ تومان
چاپ مش بدون چسباز ۵۰ متر تا ۱۰۰ مترمتری ۲۰/۰۰۰ تومان
چاپ مش بدون چسبمتراژهای بالا توافقی

قیمت چاپ پرده

نوع کالا و خدماتتوضیحاتقیمت
چاپ روی پارچه مخصوص شیدبا دستگاه و یراق آلاتمتری ۷۵/۰۰۰ تومان
چاپ پرده شید روی سولیت یک روبا دستگاه و یراق آلاتمتری ۷۵/۰۰۰ تومان
چاپ پرده شید روی سولیت دو روبا دستگاه و یراق آلاتمتری ۱۰۰/۰۰۰ تومان
چاپ پرده شید روی مش با دستگاه و یراق آلاتمتری ۸۰/۰۰۰ تومان
چاپ پرده زبرابا دستگاه و یراق آلاتمتری ۱۳۰/۰۰۰ تومان
چاپ پرده لوردراپه یک رو جنس سولیت با دستگاه و یراق آلاتمتری ۹۵/۰۰۰ تومان
چاپ پرده لوردراپه دو رو جنس سولیت با دستگاه و یراق آلاتمتری ۱۳۵/۰۰۰ تومان

قیمت چاپ کاغذ دیواری

نوع کالا و خدماتتعداد / متراژقیمت
چاپ کاغذ دیواری ترکاز یک متر تا ۵۰ مترمتری ۴۰/۰۰۰ تومان
چاپ کاغذ دیواری ترکاز ۵۰ متر تا ۱۰۰ مترمتری ۳۵/۰۰۰ تومان
چاپ کاغذ دیواری ترکمتراژهای بالاتوافقی
چاپ کاغذ دیواری ایرانیاز یک متر تا ۵۰ مترمتری ۳۵/۰۰۰ تومان
چاپ کاغذ دیواری ایرانیاز ۵۰ متر تا ۱۰۰ مترمتری ۳۰/۰۰۰ تومان
چاپ کاغذ دیواری ایرانیمتراژهای بالاتوافقی
چاپ کاغذ دیواری چینیاز یک متر تا ۵۰ مترمتری ۳۰/۰۰۰ تومان
چاپ کاغذ دیواری چینیاز ۵۰ متر تا ۱۰۰ مترمتری ۲۵/۰۰۰ تومان
چاپ کاغذ دیواری چینیمتراژهای بالاتوافقی

قیمت چاپ بنر کره ای

نوع کالا و خدماتتعداد / متراژقیمت
چاپ بنر ۱۰ انس کره ایاز یک متر تا ۵۰ مترمتری ۱۴۰۰۰ تومان
چاپ بنر ۱۰ انس کره ایاز ۵۰ متر تا ۱۰۰ متر متری ۱۳۵۰۰۰ تومان
چاپ بنر ۱۰ انس کره ایمتراژهای بالا توافقی
چاپ بنر ۱۳ انس کره ایاز یک متر تا ۵۰ مترمتری ۱۵۰۰۰ تومان
چاپ بنر ۱۳ انس کره ایاز ۵۰ متر تا ۱۰۰ متر متری ۱۴۵۰۰ تومان
چاپ بنر ۱۳ انس کره ایمتراژهای بالا توافقی

قیمت چاپ فلکسی کره ای

نوع کالا و خدماتتعداد / متراژقیمت
چاپ فلکسی استار کرهاز یک متر تا ۲۰ مترمتری ۲۹۰۰۰ تومان
چاپ فلکسی استار کرهاز ۲۰ متر تا ۵۰ مترمتری ۲۸۰۰۰ تومان
چاپ فلکسی استار کرهاز ۵۰ متر تا ۱۰۰ مترمتری ۲۷۰۰۰ تومان
چاپ فلکسی استار کرهتیراژهای بالاتوافقی

قیمت چاپ کتد و لمینیت

نوع کالا و خدماتتعداد / متراژقیمت
چاپ کتد و لمینیتاز یک متر تا ۲۰ مترمتری ۳۶۰۰۰ تومان
چاپ کتد و لمینیتاز ۲۰ متر تا ۵۰ مترمتری ۳۴۰۰۰ تومان
چاپ کتد و لمینیتاز ۵۰ متر تا ۱۰۰ مترمتری ۳۲۰۰۰ تومان
چاپ کتد و لمینیتبالای ۱۰۰ مترتوافقی