قیمت چاپ استیکر

نوع کالا و خدماتتعداد / متراژقیمت
چاپ استیکر تایوانی با جوهر آمریکاییاز یک متر تا ۵۰ مترمتری ۱۴۰۰۰ تومان
چاپ استیکر تایوانی با جوهر آمریکاییاز ۵۰ متر تا ۱۰۰ مترمتری ۱۳۵۰۰ تومان
چاپ استیکر تایوانی با جوهر آمریکاییمتراژهای بالاتوافقی
چاپ استیکر ماتاز یک متر تا ۵۰ مترمتری ۱۴۰۰۰ تومان
چاپ استیکر ماتاز ۵۰ متر تا ۱۰۰ مترمتری ۱۳۵۰۰ تومان
چاپ استیکر ماتمتراژهای بالاتوافقی
چاپ استیکر شیشه ای با جوهر آمریکاییاز یک متر تا ۵۰ مترمتری ۱۴۰۰۰ تومان
چاپ استیکر شیشه ای با جوهر آمریکاییاز ۵۰ متر تا ۱۰۰ مترمتری ۱۳۵۰۰ تومان
چاپ استیکر شیشه ای با جوهر آمریکاییمتراژهای بالاتوافقی

قیمت چاپ مش

نوع کالا و خدماتتعداد / متراژقیمت
چاپ مش با جوهر آمریکاییاز یک متر تا ۵۰ مترمتری ۱6۰۰۰ تومان
چاپ مش با جوهر آمریکاییاز ۵۰ متر تا ۱۰۰ متر متری ۱۵۰۰۰ تومان
چاپ مش با جوهر آمریکاییمتراژهای بالا توافقی

قیمت چاپ پرده

نوع کالا و خدماتتوضیحاتقیمت
چاپ روی پارچه مخصوص شیدبا دستگاه و یراق آلاتمتری ۷۵/۰۰۰ تومان
چاپ پرده شید روی سولیت یک روبا دستگاه و یراق آلاتمتری ۷۵/۰۰۰ تومان
چاپ پرده شید روی سولیت دو روبا دستگاه و یراق آلاتمتری ۱۰۰/۰۰۰ تومان
چاپ پرده شید روی مش با دستگاه و یراق آلاتمتری ۸۰/۰۰۰ تومان
چاپ پرده زبرابا دستگاه و یراق آلاتمتری ۱۳۰/۰۰۰ تومان
چاپ پرده لوردراپه یک رو جنس سولیت با دستگاه و یراق آلاتمتری ۹۵/۰۰۰ تومان
چاپ پرده لوردراپه دو رو جنس سولیت با دستگاه و یراق آلاتمتری ۱۳۵/۰۰۰ تومان

قیمت چاپ بنر کره ای

نوع کالا و خدماتتعداد / متراژقیمت
چاپ بنر ۱۰ انس کره ایاز یک متر تا ۵۰ مترمتری ۸۰۰۰ تومان
چاپ بنر ۱۰ انس کره ایاز ۵۰ متر تا ۱۰۰ متر متری ۷۵۰۰۰ تومان
چاپ بنر ۱۰ انس کره ایمتراژهای بالا توافقی
چاپ بنر ۱۳ انس کره ایاز یک متر تا ۵۰ مترمتری ۱۲۰۰۰ تومان
چاپ بنر ۱۳ انس کره ایاز ۵۰ متر تا ۱۰۰ متر متری ۱۰۰۰۰ تومان
چاپ بنر ۱۳ انس کره ایمتراژهای بالا توافقی

قیمت چاپ فلکسی کره ای

نوع کالا و خدماتتعداد / متراژقیمت
چاپ فلکسی استار کرهاز یک متر تا ۲۰ مترمتری ۲۲۰۰۰ تومان
چاپ فلکسی استار کرهاز ۲۰ متر تا ۵۰ مترمتری ۲۰۰۰۰ تومان
چاپ فلکسی استار کرهاز ۵۰ متر تا ۱۰۰ مترمتری ۱۹۰۰۰ تومان
چاپ فلکسی استار کرهتیراژهای بالاتوافقی

قیمت چاپ کتد و لمینیت

نوع کالا و خدماتتعداد / متراژقیمت
چاپ کتد و لمینیتاز یک متر تا ۲۰ مترمتری ۳۰۰۰۰ تومان
چاپ کتد و لمینیتاز ۲۰ متر تا ۵۰ مترمتری ۲۸۰۰۰ تومان
چاپ کتد و لمینیتاز ۵۰ متر تا ۱۰۰ مترمتری ۲۶۰۰۰ تومان
چاپ کتد و لمینیتبالای ۱۰۰ مترتوافقی

قیمت چاپ کاغذ دیواری

نوع کالا و خدماتتعداد / متراژقیمت
چاپ کاغذ دیواری ترکاز یک متر تا ۵۰ مترمتری ۳۵/۰۰۰ تومان
چاپ کاغذ دیواری ترکاز ۵۰ متر تا ۱۰۰ مترمتری ۳۰/۰۰۰ تومان
چاپ کاغذ دیواری ترکمتراژهای بالاتوافقی
چاپ کاغذ دیواری ایرانیاز یک متر تا ۵۰ مترمتری ۳۰/۰۰۰ تومان
چاپ کاغذ دیواری ایرانیاز ۵۰ متر تا ۱۰۰ مترمتری ۲۵/۰۰۰ تومان
چاپ کاغذ دیواری ایرانیمتراژهای بالاتوافقی