لیست قیمت

قیمت چاپ استیکر ( وینیل )

نوع کالا و خدماتتعداد / متراژقیمت
قیمت چاپ استیکر چینیاز یک متر تا ۵۰ مترمتری ۲۵۰۰۰ تومان
قیمت چاپ استیکر چینیاز ۵۰ متر تا ۱۰۰ مترمتری ۲۴۰۰۰ تومان
قیمت چاپ استیکر چینیمتراژهای بالاتوافقی
چاپ استیکر ( وینیل ) تایوانیاز یک متر تا ۵۰ مترمتری ۳۵۰۰۰ تومان
چاپ استیکر ( وینیل ) تایوانیاز ۵۰ متر تا ۱۰۰ مترمتری ۳۴۰۰۰ تومان
چاپ استیکر ( وینیل ) تایوانیمتراژهای بالاتوافقی
قیمت چاپ استیکر شیشه ای از یک متر تا ۵۰ مترمتری ۳۵۰۰۰ تومان
قیمت چاپ استیکر شیشه ای از ۵۰ متر تا ۱۰۰ مترمتری ۳۴۰۰۰ تومان
قیمت چاپ استیکر شیشه ای متراژهای بالاتوافقی

قیمت چاپ مش

نوع کالا و خدماتتعداد / متراژقیمت
چاپ مش کره ایاز یک متر تا ۵۰ مترمتری ۳۵/۰۰۰ تومان
چاپ مش کره ایاز ۵۰ متر تا ۱۰۰ متر متری ۳۴/۰۰۰ تومان
چاپ مش کره ایمتراژهای بالا توافقی
چاپ مش چینیاز یک متر تا ۵۰ مترمتری ۳۰/۰۰۰ تومان
چاپ مش چینیاز ۵۰ متر تا ۱۰۰ مترمتری ۲۹/۰۰۰ تومان
چاپ مش چینیمتراژهای بالا توافقی
چاپ مش بدون چسباز یک متر تا ۵۰ مترمتری ۳۵/۰۰۰ تومان
چاپ مش بدون چسباز ۵۰ متر تا ۱۰۰ مترمتری ۳۴/۰۰۰ تومان
چاپ مش بدون چسبمتراژهای بالا توافقی

قیمت چاپ پرده

نوع کالا و خدماتتوضیحاتقیمت
چاپ روی پارچه مخصوص شیدبا دستگاه و یراق آلاتمتری ۹۵/۰۰۰ تومان
چاپ پرده شید روی سولیت یک روبا دستگاه و یراق آلاتمتری ۹۵/۰۰۰ تومان
چاپ پرده شید روی سولیت دو روبا دستگاه و یراق آلاتمتری ۱۴۰/۰۰۰ تومان
چاپ پرده شید روی مش با دستگاه و یراق آلاتمتری ۱۱۰/۰۰۰ تومان
چاپ پرده زبرابا دستگاه و یراق آلاتمتری ۱۷۰/۰۰۰ تومان
چاپ پرده لوردراپه یک رو جنس سولیت با دستگاه و یراق آلاتمتری ۱۳۵/۰۰۰ تومان
چاپ پرده لوردراپه دو رو جنس سولیت با دستگاه و یراق آلاتمتری ۱۸۵/۰۰۰ تومان

قیمت چاپ کاغذ دیواری

نوع کالا و خدماتتعداد / متراژقیمت
چاپ کاغذ دیواری ترکاز یک متر تا ۵۰ مترمتری ۴۰/۰۰۰ تومان
چاپ کاغذ دیواری ترکاز ۵۰ متر تا ۱۰۰ مترمتری ۳۵/۰۰۰ تومان
چاپ کاغذ دیواری ترکمتراژهای بالاتوافقی
چاپ کاغذ دیواری ایرانیاز یک متر تا ۵۰ مترمتری ۳۵/۰۰۰ تومان
چاپ کاغذ دیواری ایرانیاز ۵۰ متر تا ۱۰۰ مترمتری ۳۰/۰۰۰ تومان
چاپ کاغذ دیواری ایرانیمتراژهای بالاتوافقی
چاپ کاغذ دیواری چینیاز یک متر تا ۵۰ مترمتری ۳۰/۰۰۰ تومان
چاپ کاغذ دیواری چینیاز ۵۰ متر تا ۱۰۰ مترمتری ۲۵/۰۰۰ تومان
چاپ کاغذ دیواری چینیمتراژهای بالاتوافقی

قیمت چاپ بنر کره ای

نوع کالا و خدماتتعداد / متراژقیمت
چاپ بنر ۱۰ انس کره ایاز یک متر تا ۵۰ مترمتری ۲۵/۰۰۰ تومان
چاپ بنر ۱۰ انس کره ایاز ۵۰ متر تا ۱۰۰ متر متری ۲۴/۰۰۰ تومان
چاپ بنر ۱۰ انس کره ایمتراژهای بالا توافقی
چاپ بنر ۱۳ انس کره ایاز یک متر تا ۵۰ مترمتری ۳۱/۰۰۰ تومان
چاپ بنر ۱۳ انس کره ایاز ۵۰ متر تا ۱۰۰ متر متری ۳۰/۰۰۰ تومان
چاپ بنر ۱۳ انس کره ایمتراژهای بالا توافقی

قیمت چاپ فلکسی کره ای

نوع کالا و خدماتتعداد / متراژقیمت
چاپ فلکسی استار کرهاز یک متر تا ۲۰ مترمتری ۴۹۰۰۰ تومان
چاپ فلکسی استار کرهاز ۲۰ متر تا ۵۰ مترمتری ۴۸۰۰۰ تومان
چاپ فلکسی استار کرهاز ۵۰ متر تا ۱۰۰ مترمتری ۴۷۰۰۰ تومان
چاپ فلکسی استار کرهتیراژهای بالاتوافقی
چاپ فلکسی چینیاز یک متر تا ۲۰ مترمتری ۳۵۰۰۰ تومان
چاپ فلکسی چینیاز ۲۰ متر تا ۵۰ مترمتری ۳۴۰۰۰ تومان
چاپ فلکسی چینیاز ۵۰ متر تا ۱۰۰ مترمتری ۳۳۰۰۰ تومان
چاپ فلکسی چینیتیراژهای بالاتوافقی

قیمت چاپ کتد و لمینیت

نوع کالا و خدماتتعداد / متراژقیمت
چاپ کتد و لمینیتاز یک متر تا ۲۰ مترمتری ۵۵۰۰۰ تومان
چاپ کتد و لمینیتاز ۲۰ متر تا ۵۰ مترمتری ۵۳۰۰۰ تومان
چاپ کتد و لمینیتاز ۵۰ متر تا ۱۰۰ مترمتری ۵۱۰۰۰ تومان
چاپ کتد و لمینیتبالای ۱۰۰ مترتوافقی

تمام حقوق و مطالب منتشر شده در اینجا برای سایت سی بن محفوظ است و هر گونه کپی برداری از آن پیگرد قانونی دارد